Selasa, 29 November 2022
Selasa, 29 November 2022

Komisi Hukum dan Perundang-undangan (Kumdang) 2015-2020

Ketua : Prof. Dr. H. Muhammad Baharun, S.H., M.A.

Wakil Ketua : Prof. Dr. H. Deddy Ismatullah, S.H., M.H.

Wakil Ketua : Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H.

Wakil Ketua : Irjenpol (Purn) Dr. (HC) H. Anton Tabah, MBA

Wakil Ketua : H. Ikhsan Abdullah, S.H., M.H.

Wakil Ketua : Irjenpol (Purn) Dr. H. Untung Rajab, S.H.

Wakil Ketua : Prof. Dr. M. Najib, M.A.

Wakil Ketua : Dr. H. Fahmi, S.H.

Wakil Ketua : Dr. H. Maneger Nasution, M.Ag

Wakil Ketua   : Dr. Kardjono, S.H., M.H.

Sekretaris : M. Luthfie Hakim, S.H., M.H.

Wakil Sekretaris : Abdul Kholik, S.H., M.Si

Wakil Sekretaris : Shaleh, S.H.

Wakil Sekretaris : Tohadi, S.H., M.Si

Wakil Sekretaris : Dr. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H.

Wakil Sekretaris : Dr. Hj. Siti Nur Azizah, S.H., M.H.

Wakil Sekretaris : Erfandi, S.H., M.H.

Anggota :

1. Dr. Hj. Neng Djubaedah, S.H., M.H.

2. Supriyadi, S.H., M.H.

3. Nurhadi M. Musawir, S.H., M.M., MBA

4. Anang Ardiantoro, S.H., MKN

5. Fauzun Nihayah, M.H.

6. Drs. Hamam Asy’ary

7. Hifzon, S.H.

8. H. Harun Kamil, S.H.

9. H. Zein Badjeber, S.H.

10. H. Anshori, S.H., M.H.

11. Imran Ilyas S. Gucita, S.H., MKN

12. Reza Fikri Febriansyah, S.H., M.H.

13. Dr. Dalimi Abdullah, S.H., M.H.

14. Dr. Yenni Salma Barlinti, S.H., M.H.

15. Dr. Khoirul Huda, S.H., M.H.

16. Dr. Irvan Mawardi

17. Faisal, S.H., M.H.

18. King Faisal Sulaiman, S.H., LLM

19. Makhfud, S.H., M.H.

20. Drs. H. Habuddin, M.Si

21. Dr. Mhd. Ridha Haykal Amal, S.H., M.H., M.Si

22. Feri S. Samad, S.H., M.H.

23. H. Muhammad Joni, S.H., M.H.

24. Nu’man Iskandar, S.IP, M.A.

25. Mustholih Siraj, S.Ag, M.H.

26. Rifma Ghulam Dzalzad, S.H.

27. Widodo.S.H., M.H.

28. Arwani Hidayat, S.Ag

29. Dr. Kaspudin, S.H., M.H.

30. Abdullah Alkatiri, S.H., M.H.

31. Totok Daryanto, S.E.

32. Drs. K.H. Subkhi Saiman, M.A.

33. Dr. Risdianto, S.Hi, M.H.

34. Dr. A. Ahsin Thohari, S.H., M.H.

35. Dr. Muhammad Nasih, S.Ag, M.Si.

36. Dr. Yasardin S.H., M.H.

37. H. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag.

38. Ridwan Sukmana, S.H.

39. Andi Syafrani, LML., M.M

40. Suryono Pane, S.H.

41. Imam Chairul Muttaqin, S.H., M.H.

42. Junaidi, S.H.

43. Dr. Kaharuddin, S.Ag, M.Hum

44. Rafiuddin, S.H., M.H.

45. Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H.