Senin, 28 November 2022
Senin, 28 November 2022

Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat 2015-2020

Ketua : KH. Cholil Nafis, Ph.D

Wakil Ketua : KH. Yusuf Mansur

Wakil Ketua : Drs. KH. Risman Muchtar

Wakil Ketua : Drs. KH. Agus Abdul Ghofur

Wakil Ketua : KH. Fahmi Salim, Lc. MA.

Wakil Ketua : Dr. KH. Syamsul Ma’arif

Sekretaris : Drs. H. Ahmad Zubaidi, MA

Wakil Sekretaris : Dra. Hj. Jaurana Amiruddin, M.Si

Wakil Sekretaris : Ibrahim Ahmad Faqih, S.Ag., M.Pd.

Wakil Sekretaris : K.H. Misbakhul Munir

Wakil Sekretaris : Drs. H. Elishman Ilyas

Anggota :

 1. 1. H. Zulkifli
 2. 2. Dr. Lukman Samara, Lc., MA.
 3. 3. Masyhuril Khomis
 4. 4. Drs. Khoirul Huda Basyir
 5. 5. H. Bashori Alwi, M.Pd
 6. 6. Azka Fuadi Abdillah Akbar
 7. 7. Ali Hasan Albahar, Lc., MA
 8. 8. KH. Maimun Ali, Lc., MA.
 9. 9. Jaja Zarkasyi
 10. 10. Nurul Badrut Tamam
 11. 11. Dr. Desmadi Saharuddin
 12. 12. Jamal Hasyim
 13. 13. Drs. KH. Munir Abbas
 14. 14. H. Nasroul hamzah
 15. 15. Nurihsan Idris, Lc.
 16. 16. Dr. Endang Mintarja
 17. 17. Dr. Zakiyah Darajat
 18. 18. Chanra Krisna Jaya, MA
 19. 19. H. Tri Agus Sundani
 20. 20. Dr. H. Muhammad Choirin
 21. 21. Ahmad Bisri Musthofa, MA
 22. 22. Muhammad Alwi Firdausi
 23. 23. Hj. Heni Wahyudiani
 24. 24. K.H. Nur Hayyid, S.Ag.