Minggu, 25 September 2022
Minggu, 25 September 2022

KOMISI PENGKAJIAN DAN PENELITIAN

Ketua                    : Drs. H. Firdaus Syam, MA, Ph.D

Wakil  Ketua         : Prof. Dr. Hj. Nurhayati Jamas

Wakil Ketua          : Prof. H. Muhammad Hisyam

Wakil Ketua          : Dr. H. Desfian Badarsyah, M.Pd

Wakil Ketua          : Dr. H. Wido Supraha, MA 

Wakil Ketua          : Prof. Dr. H. Endang Turmudzi

Wakil Ketua          : Prof. Dr. H.Musril Zahari, M. Pd

Wakil Ketua          : Dr. H. Hamami Zada

Sekretaris             : Dr. Ali Abdillah

Wakil Sekretaris    : Drs. H. Ahmadie Thoha, M.Sc.

Wakil Sekretaris    : Dr.H. Abdul Jamil Wahab

Wakil Sekretaris    : Dr. H. Robi Nurhadi, M.Si

Wakil Sekretaris    : Dr. Pepen Irvan Fauzi, M.Hum

Wakil Sekretaris    : Dr.H. Ilyas Ismail, MA

Wakil Sekretaris    : Ferawati, M.Si

Wakil Sekretaris    : Dr. Safrizal Rambe, M.Si     

Anggota                 :

 • Prof. Dr. H. Firdaus, Ph.D
 • Prof. Dr. H. Encep Syarifuddin, M.Ed
 • Dr. K.H. Engkos Kosasih
 • Dr. H. Bambang Dwi Hartono, M.Si
 • Prof. Dr. H. Ali Anwar Yusuf, M.A
 • Dr. Abdul Haris, M.Ag
 • Dr.H. Sopandi, M.Pd
 • Dr. Teten Romly, M.A.
 • Gufron Amirullah, M.Pd.
 • K.H. Nur Ahmad, M.A.
 • Saepullah, M.A.
 • Tata Septayuda Purnama, M.Si.
 • Arvan AU, M.Pd.
 • Drs. H. Hamdan Basyar, M.A.
 • Muhammad Azis Hakim, M.H.
 • Ala’i Nadjib, M.A.
 • Dewi Anggraeni, M.A.
 • H Nur Hidayat, S.Ag
 • K.H. Mukhlash Syarkun, M.A.
 • Huriyuddin, M.Pd
 • Ta’rif Abdul Jalil, MA
 • Dr. Muhbib Abdul Wahab, M.A.
 • Drs. Hilal Ramadhan, M.A.
 • KH. Munawwir Al-Qosimi, M.Ag
 • Johan Wahyudi, M.Hum
 • Mubayyinah, M.A.