Senin, 3 Oktober 2022
Senin, 3 Oktober 2022

KOMISI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Ketua                              : Prof. Dr. Deding Ishak, S.H., M.H                      

Wakil Ketua                     : Prof. Dr. Zaenal Arifin Hoesein, S.H., M.H.

Wakil Ketua                     : H. Syaeful Anwar, S.H., M.H.

Wakil Ketua                     : Dr.H. Manager Nasution, M.H., M.A

Wakil Ketua                     : Prof. Dr. Muhammad Najib, S.H.

Wakil Ketua                     : Dr. Abdul Kholik, S.H., M.H.

Wakil Ketua                     : Dr. Widodo, S.H., M.H.

Wakil Ketua                     : Saleh, S.H., M.H

Wakil Ketua                     : Dr. Munawar Fuad Noeh, M.A.

Wakil Ketua                     : Dr. H Imdadun Rahmat, M.Sc., Ph.D

Sekretaris                       : M. Tohadi, S.H. M.Si

Wakil Sekretaris              : Erfandi, S.H., M.H

Wakil Sekretaris              : Kaspudin, S.H., M.S

Wakil Sekretaris              : Dr. Kardjono, S.H. M.H

Wakil Sekretaris              : Dr. Aulia Kasanova, S.H.,M.H

Wakil Sekretaris              : Dr. Ricca Anggraini, S.H., M.H.

Wakil Sekretaris              : Dr. Jihadul Mubarok, S.H., M.H.

Wakil Sekretaris              : Hamam Asy’ari, S.H., M.H

Wakil Sekretaris              : Titi Anggraini, S.H., M.H.

Wakil Sekretaris              : Dr. Arofah Windiani, S.H., M.H.

Anggota                           :

 1. Prof. Dr. Abdul Bari Azed
 2. Dr. Neng Djubaedah, S.H., M.H.
 3. Nur Muhammad Dipo Nusantara S.H. M.Kn
 4. Prof. Dr. Hafidz Abbas, M.A.
 5. Dr. Munafrizal Manan, M.A.
 6. Arwani, S.H., M.H.
 7. Rifma Ghulam, S.H., M.H
 8. Imran Guchita S.H., M.Kn
 9. Dr. Ahsin Thohari, M.H.
 10. Edi Suhaedi, S.H., M.H.
 11. Halmi Jufri, M.Hum.
 12. Dr. Yeni Salma Barlinti, S.H., M.H.
 13. Dr. Nining Latiyaningsih, S.H.,  M.H.
 14. A.M Shalahuddin, S.H., M.H.
 15. H. Tatang Hidayat, S.H.
 16. Tgk H. Sulaiman Ahmad, S.H.
 17. Imam Syaukani, M.H.
 18. Muchtar Said, S.H., M.H.
 19. Makmun Fikri, S.H., M.H.
 20. Putri Ayu Maharani, S.H., M.H.
 21. Dr. Farida Prihatini, S.H., M.H.
 22. Iffa Karima S.H., LLM
 23. Zulfahmi Wahab, S.H., M.H.
 24. Miranda Selvy Nasari, S.H.
 25. Dr. Ahmad Averus, SSTP, M.Si.
 26. Dr. Junaidi, S.H., M.H.
 27. Virgo Sulianto Gohardi, S.H
 28. H. Ibnu Anwarudin, S.H., M.H
 29. Elma Hari Aljana, S.H., M,H
 30. Nevey Varida Ariani, S.H., M.H
 31. Dr. H. Munandi Sholeh, M.Si 
 32. Afdhal Mahatta, S.H., M.H
 33. Dr. Hj.  Iin Sunny Atmaja, S.H., M.H.
 34. Idris Wasahua S.H., M.H.
 35. Fathuddin, S.H., M.H.
 36. Dr. H. Munandi Sholeh, M.Si
 37. Drs. Mappa Tutu, S.H.
 38. Dr. Dudung A. Abdullah
 39. Said Amin, S.H.
 40. Dr. King Faishal, S.H., M.H.
 41. H. Hablul Mawardi, S.H., M.H.
 42. Raihani Keumala S.H.
 43. Mustholih Siroj, S.H., M.H.
 44. Afianto Muhtadi, M.T.
 45. Yulianti Muthmainnah, M.A.