Wednesday, 22 September 2021

KOMISI FATWA

Ketua                    : Prof. Dr. H. Hasanuddin AF

Wakil Ketua          : Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo, M.A.

Wakil Ketua          : Dr. K.H. A. Malik Madany

Wakil Ketua          : Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, M.A.

Wakil Ketua           : Prof. Dr. K.H. Muhammad Amin Suma, SH, M.A.

Wakil Ketua          : Dr. K.H. Ahsin Sakho Muhammad

Wakil Ketua          : Dr. H. Maulana Hasanudin, M.Ag.

Wakil Ketua          : K.H. Juned

Sekretaris             : Miftahul Huda, Lc

Wakil Sekretaris    : Dr. H. Abdurrahman Dahlan, M.A.

Wakil Sekretaris    : K.H. Arwani Faishol

Wakil Sekretaris    : Prof. Dr. H. Jaih Mubarok

Wakil Sekretaris    : Drs. H. Muhammad Faiz Syukran Ma’mun, Lc.

Wakil Sekretaris    : Dr. H. Umar Al Haddad, M.Ag.

Wakil Sekretaris    : K.H. Dr. Endang Mintarja

Wakil Sekretaris    : K.H. Abdul Muiz Ali

Anggota                 :  

 1. K.H. Afifuddin Muhajir
 2. Dr. K.H. M. Asrorun Ni’am Sholeh
 3. Dr. K.H. A. Fahrur Rozi
 4. H. Abdul Ghofarrozin, M.Ed
 5. Dr. K.H. Anwar Ibrahim
 6. Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A.
 7. Prof. Dr. H Ahmad Sutarmadi, M.A.
 8. Dr. K.H. Munif Suratmaputra, M.A.
 9. Dra. Hj. Mursyidah Thahir, M.A.
 10. Drs. H. Aminuddin Yakub, M.A.
 11. Dr. H. Imam Ad-Daruqutni
 12. K.H. M. Sulhan, M.A.
 13. Dr. K.H. M. Hamdan Rasyid, M.A.
 14. H. Zafrullah Salim, S.H., M.H.
 15. Dr. Hj. Isnawati Rais, MA
 16. Dr. Hj. Faizah Ali Syibromalisi, M.A.
 17. Drs. H. Sirril Wafa, M.A.
 18. K.H. Shihabuddin Ramly, Lc.
 19. Dr. H. Setiawan Budi Utomo, Lc.
 20. Dr. K.H. Abdul Halim Sholeh, M.Sc
 21. Hj. Marhamah Saleh, Lc., M.A.
 22. Dr. H.M. Nurul Irfan, M.Ag
 23. Dr. H. Sopa, M.A.
 24. Dr. H. Ahmad Zain An-Najah
 25. Dr. H. Atiyatul Ulya, M.Ag
 26. Prof. Dr. H. Abdul Wahab Abdul Muhaimin, M.A.
 27. Dr. Satibi Darwis, Lc
 28. K.H. Mahbub Maafi
 29. Abdul Hamid Usman, Lc,. M.A.
 30. Dr. dr. H Endi Astiwara
 31. Yunan Askaruzzaman Ahmad, Lc, M.A.
 32. K.H. Amin Muhtar
 33. K.H. Zaenal Abidin Syujai, Lc.
 34. H. Abdul Choliq, Lc., MHI
 35. Ibu Nyai Hj. Hindun Ansah, M.A.
 36. Izzuddin Bahalwan
 37. Dr. K.H. Arwani Saerozie
 38. Dr. K.H. Muhammadun, M.A.
 39. K.H. Juhaman Suriah Al Fahlawy
 40. K.H. Mukti Ali Qusyairi, Lc. M.A.
 41. Drs. K.H. Abu Bakar Rahziz, M.A.
 42. Hj. Siti Hanna, Lc., M.A.
 43. Dr. H. Shofiyullah
 44. Drs. K.H. Romadlon Chotib. MH.
 45. Dr. Izza Rohman Nahrowi
 46. Dr. H. Ahmad Tholabi Kharlie, SH., MH., M.A.
 47. Dr. K.H. Abdul Ghofur Maimoen
 48. Drs. Najmi Yakin, SH.,MH.
 49. K.H. Sarmidi Husna
 50. Dr. Hamim Ilyas
 51. Dr. K.H. Ach. Muhyiddin Chotib
 52. KH Cecep Hidayatullah
 53. Dr. K.H. Hilmi Muhammad, Lc,. M.A.
 54. Muzakky Yamani, MPd
 55. Muhammad Alvi Firdausi S. Si, M.A.
 56. K.H. Muh Yusran Anshar, Lc., M.A.
×

Powered by WhatsApp Chat

× Tanya MUI