Rabu, 28 September 2022
Rabu, 28 September 2022

KOMISI FATWA

Ketua                    : Prof. Dr. H. Hasanuddin AF

Wakil Ketua          : Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo, M.A.

Wakil Ketua          : Dr. K.H. A. Malik Madany

Wakil Ketua          : Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, M.A.

Wakil Ketua           : Prof. Dr. K.H. Muhammad Amin Suma, SH, M.A.

Wakil Ketua          : Dr. K.H. Ahsin Sakho Muhammad

Wakil Ketua          : Dr. H. Maulana Hasanudin, M.Ag.

Wakil Ketua          : K.H. Juned

Sekretaris             : Miftahul Huda, Lc

Wakil Sekretaris    : Dr. H. Abdurrahman Dahlan, M.A.

Wakil Sekretaris    : K.H. Arwani Faishol

Wakil Sekretaris    : Prof. Dr. H. Jaih Mubarok

Wakil Sekretaris    : Drs. H. Muhammad Faiz Syukran Ma’mun, Lc.

Wakil Sekretaris    : Dr. H. Umar Al Haddad, M.Ag.

Wakil Sekretaris    : K.H. Dr. Endang Mintarja

Wakil Sekretaris    : K.H. Abdul Muiz Ali

Anggota                 :  

 1. K.H. Afifuddin Muhajir
 2. Dr. K.H. M. Asrorun Ni’am Sholeh
 3. Dr. K.H. A. Fahrur Rozi
 4. H. Abdul Ghofarrozin, M.Ed
 5. Dr. K.H. Anwar Ibrahim
 6. Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A.
 7. Prof. Dr. H Ahmad Sutarmadi, M.A.
 8. Dr. K.H. Munif Suratmaputra, M.A.
 9. Dra. Hj. Mursyidah Thahir, M.A.
 10. Drs. H. Aminuddin Yakub, M.A.
 11. Dr. H. Imam Ad-Daruqutni
 12. K.H. M. Sulhan, M.A.
 13. Dr. K.H. M. Hamdan Rasyid, M.A.
 14. H. Zafrullah Salim, S.H., M.H.
 15. Dr. Hj. Isnawati Rais, MA
 16. Dr. Hj. Faizah Ali Syibromalisi, M.A.
 17. Drs. H. Sirril Wafa, M.A.
 18. K.H. Shihabuddin Ramly, Lc.
 19. Dr. H. Setiawan Budi Utomo, Lc.
 20. Dr. K.H. Abdul Halim Sholeh, M.Sc
 21. Hj. Marhamah Saleh, Lc., M.A.
 22. Dr. H.M. Nurul Irfan, M.Ag
 23. Dr. H. Sopa, M.A.
 24. Dr. H. Atiyatul Ulya, M.Ag
 25. Prof. Dr. H. Abdul Wahab Abdul Muhaimin, M.A.
 26. Dr. Satibi Darwis, Lc
 27. K.H. Mahbub Maafi
 28. Abdul Hamid Usman, Lc,. M.A.
 29. Dr. dr. H Endi Astiwara
 30. Yunan Askaruzzaman Ahmad, Lc, M.A.
 31. K.H. Amin Muhtar
 32. K.H. Zaenal Abidin Syujai, Lc.
 33. H. Abdul Choliq, Lc., MHI
 34. Ibu Nyai Hj. Hindun Ansah, M.A.
 35. Izzuddin Bahalwan
 36. Dr. K.H. Arwani Saerozie
 37. Dr. K.H. Muhammadun, M.A.
 38. K.H. Juhaman Suriah Al Fahlawy
 39. K.H. Mukti Ali Qusyairi, Lc. M.A.
 40. Drs. K.H. Abu Bakar Rahziz, M.A.
 41. Hj. Siti Hanna, Lc., M.A.
 42. Dr. H. Shofiyullah
 43. Drs. K.H. Romadlon Chotib. MH.
 44. Dr. Izza Rohman Nahrowi
 45. Dr. H. Ahmad Tholabi Kharlie, SH., MH., M.A.
 46. Dr. K.H. Abdul Ghofur Maimoen
 47. Drs. Najmi Yakin, SH.,MH.
 48. K.H. Sarmidi Husna
 49. Dr. Hamim Ilyas
 50. Dr. K.H. Ach. Muhyiddin Chotib
 51. KH Cecep Hidayatullah
 52. Dr. K.H. Hilmi Muhammad, Lc,. M.A.
 53. Muzakky Yamani, MPd
 54. Muhammad Alvi Firdausi S. Si, M.A.
 55. K.H. Muh Yusran Anshar, Lc., M.A.