Komisi-Komisi

0
3462

1. Komisi Fatwa

Ketua
KH. Dr (HC) Ma’ruf Amin

Wakil Ketua
Prof. Dr. H Hasanuddin AF. MA
Prof. Dr Chuzaimah T. Yanggo, MA
Prof Dr. Fathurrahman Djamil, MA
Drs. H. Fathurrahman Djamil, MA.
Drs. H. Asnawi Latief
Prof. Drs. H. Nahar Nahrawi, SH, MM
Dr. H. Maulana Hasanuddin M. Ag.

Sekretaris
Dr. H. Asrorun Niam Sholeh, MA
Wakil Sekretaris
Drs. H. Sholahuddin Al-Ayyubi, M.Si
Dr. Ma’rifat Iman KH.
Drs. H. Muhammad Faiz, MA.

Anggota
Dr. H.M. Anwar Ibrahim, MA.
Prof.Dr.H.Amin Suma, SH., MA.
Dr. H.Masyhuri Na’im, MA
Drs. KH. Ghazali Masroeri
KH. Syarifuddin Abdul Mughni, MA.
Prof. Dr.H A, Sutarmadi
Dr. H. Imam Ad-Daruquthni, MA.
Dr. H. Abdurrahman Dahlan
Dr. H Abd. Fattah Wibisono, MA.
Dr. KH. A. Malik Madani, MA
Dr. KH. A. Munif Suratmaputra, MA.
Dra. Hj. Mursyidah Taher, MA
Drs. Aminuddin Yaqub, MA.
Drs. H. Zafrullah Salim, SH., M.Hum.
Dr. H. Umar Ibrahim, M.Ag. MA.
KH. Arwani Faishal
Drs. KH. Syaifuddin Amsir
Dr. KH. Hamdan Rasyid, MA
Dr. H. Suhairi Ilyas, MA
KH. Drs Ridwan Ibrahim Lubis
KH. Endang Mentareja
Prof. Dr. M. Najib, MA.
KH. DR. Ade Suherman
KH. Sholhan, MA
Dr. Hj. Isnawati Rais
Dr. HJ. Faizah Ali Sibromalisi
Dr. H. Ahmad Hasan Ridwan
Prof. Dr. KH. Artani Hasbi
Drs. H Sofa, MA.
Drs. H. Tb. Abdurrahman Anwar, SH. MA
Prof. Dr. H.Salman Manggalatung, SH. MA.
Prof. Dr. H. Syamsul Anwar
Drs. KH. Anwar Hidayat , SH
Dr. H. Ahmad Tholabi Kharlie
Prof. Dr. Hj. Uswatun Hasanah
Prof. Dr. Hj. H. A. Syatori Ismail, MA
Prof. Dr Mukrie Ajie, MA
Drs. KH Nuril Huda
KH. Taufiqurrahman Azhar
Drs. H. Sirril Wafa, MA.
Drs. H. Setiawan Budi Utomo
Abdullah Abdul Karding, MA.