Komisi-Komisi MUI

1
1249

Susunan Pengurus Komisi-Komisi MUI Hasil MUNAS VIII Tahun 2010.

1. Komisi Fatwa

Ketua : Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA
Wakil Ketua : Prof. Dr. Hj. Khuzaemah T. Yanggo

Wakil Ketua : Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, MA.

Wakil Ketua : Drs. KH. Asnawi Latief.

Wakil Ketua : Prof. Drs. H. Nahar Nahrawi, MM

Wakil Ketua : Dr. H. Maulana Hasanudin, M.Ag

Sekretaris : Dr. H. Asrorun Niam Sholeh, MA.

Wakil Sekretaris : Drs. H. Sholahudin Al-Aiyub, M.Si.

Wakil Sekretaris : Dr. H. Marifat Iman KH

Wakil Sekretaris : Drs. H. Muhammad Faiz, MA

Anggota : 1. Dr. KH. Anwar Ibrahim

2. Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH, MA

3. Dr. KH. Masyhuri Naim

4. Drs. KH. Ghazalie Masroeri

5. KH. Syarifudin Abdul Mughni, MA

6. Prof. Dr. H. Sutarmadi

7. Dr. Imam Ad-Daraquthni, MA

8. Dr. H. Abdurrahman Dahlan, MA

9. Dr. H.A. Fattah Wibisono, MA

10. Dr. KH. A. Malik Madani, MA

11. Dr. KH. A. Munif Suratmaputra, MA

12. Dra. Hj. Mursyidah Thahir, MA.

13. Drs. H. Aminudin Yakub, MA

14. Drs. H. Zafrullah Salim, SH, M.Hum

15. Dr. H. Umar Ibrahim, M.Ag

16. Drs. KH. Syaifudin Amsir, MA

17. Dr. KH. Hamdan Rasyid

18. KH. Arwani Faishol

19. Dr. H. Suhairi Ilyas, MA

20. KH. Drs. H. Ridwan Ibrahim Lubis

21. KH. Endang Mintarja

22. Prof. Dr. M. Najib, MA

23. KH. Dr. Ade Suherman

24. KH. Sulhan, MA

25. Dr. Hj. Isnawati Rais

26. Dr. Hj. Faizah Ali Syibromalisi, MA.

27. Dr. H. Ahmad Hasan Ridhwan

28. Prof. Dr. KH. Artani Hasbi

29. Dr. H. Sopa, MA

30. Drs. H. Tb. Abdurrahman Anwar, SH, MA

31. Prof. Dr. H. Salman Manggalatung, SH, MA

32. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar

33. Drs. KH. Anwar Hidayat, SH

34. Dr. H. Ahmad Tholabi Kharlie

35. Prof. Dr. Hj. Uswatun Hasanah

36. Prof. Dr. H. Ahmad Syatori Ismail, MA

37. Dr. KH. Mukri Aji

38. Drs. KH. Nuril Huda

39. KH. Taufiq Rahman Azhar

40. Drs. H. Sirril Wafa, MA

41. Dr. H. Setiawan Budi Utomo

42. Abdullah Abdul Kadir, MA

2. Komisi Ukhuwah Islamiyah

Ketua : Drs. H. Adnan Harahap
Wkl. Ketua : H. Iing Solihin Noorgiana, SE, MBA

Wkl. Ketua : Dr. H. Khalid al-Walid, M.Ag

Sekretaris : Drs. H. Tasyrifin Karim, MM

Wakil Sekretaris : Drs. Tb. Ivan Prasetya

Anggota : 1. Drs. H. Alvis Chaniago

2. Drs. H. Syafrudin Amir, MM

3. Drs. H. Saiful Bahri

4. Prof. Dr. Ahmad Thib Raya, MA

5. Hj. Atifah Hasan, Lc

6. Drs. H. Masud HMN, MM

3. Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat

Ketua : Drs. H. Masadi Sultoni, MA

Wakil Ketua : Prof. Dr. H. Ali Maschan Musa

Wakil Ketua : Dr. H. Lukman Samra, Lc., MA.

Sekretaris : H. Khoirul Huda Basyir, Lc, M.Si

Wakil Sekretaris : Dr. H. Dailami Firdaus, SH, LLM, MBA

Anggota : 1. Bakhtiar Natsir, Lc

2. Dra. Hj. Nurdiati Akma

3. Marsono, SH

4. Drs. H. Khowasyi Mandala, MM

5. Drs. H. Faisal Mahmud, M.Ag

6. Drs. Ajmain Kombeng

4. Komisi Pendidikan dan Kaderisasi

Ketua : Prof. Dr. H. Qomari Anwar, MA

Wkl. Ketua : Prof Dr. H. Mansur Ramli, MA

Wkl. Ketua : Dra. Hj. Fadilah Suralaga, MA

Sekretaris : Drs. H. Ahmad Baidun, M.Si.

Wkl. Sekretaris : Drs. Arif Fakhrudin, M.Ag

Anggota : 1. H. Masyhuri AM, M.Pd

2. Rifqiyati Mujahid, MA

3. Dra. Hj. Kartini Fahmi Idris

4. Drs. H. Abdulghoffar Rozien, M.Ed

5. Dra. Hj. Fadliyah Parakasi, M.Si

6. Dra. Hj. Hizbiyah Rahim

5. Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat

Ketua : Faisal Badrun, SE, MBA

Wkl. Ketua : Dr. Ir. H. Aji Hermawan, MM

Wkl. Ketua : H. Fikri Bareno

Sekretaris : Azrul Tanjung, SE, M.Si

Wkl. Sekretaris : Ir. Muhamad Suaedi, MBA

Anggota : 1. Dr. Fakhri Nasution

2. H. Ali Karim Oei, SH

3. Dra. Delmenita

4. Drs. H. Masyhuril Khomis

5. Dra. Hj. Bau Masitah

6. Drs. Oyo Zakariya, MS

6. Komisi Informasi dan Komunikasi

Ketua : Drs. H.Imam Suharjo

Wakil Ketua : Prof. Dr. Ibnu Hamad

Wakil Ketua : Drs. H. Masduqi Baidhowi

Sekretaris : H. Asrori S. Karni, S.Ag., MH.

Wakil Sekretaris : Dra. Hidayati, M.Pd.

Anggota : 1. Drs. H. Musthafa Helmy

2. Drs. H.M. Johan Tjasmadi

3. Drs. H. Taryono Asa

4. H. Usman Yatim, M.Pd.

5. Drs. H. Ahmadie Thaha

6. Hj. Evi Hudriyah, MA.

7. Drs. H Kawiyan, M.I.Kom

7. Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga

Ketua : Dra. Hj. Ery Rosatria, M.Ag.

Wkl. Ketua : Dra. Hj. Netty Hartati, M.Sc.

Wkl. Ketua : Dra. Hj. Nurma Nugraha

Sekretaris : Dra. Hj. Zahrotun Nihayah

Wkl. Sekretaris : Hj. Sudaryani Soeyoed

Anggota : 1. Dra. Hj. Utari.

2. Dra. Hj. Laily Yudhoparipurno, SH

3. Dra. Hj. Mimin Austiana

4. Dra. Hj. Ratu Dian Hatifah

5. Hj. Titi Abidal

6. Dra. Hj. Rusydah Asmuni

8. Komisi Hukum dan Perundang-undangan

Ketua : Prof. Dr. H. Muhammad Baharun, SH, MH

Wkl. Ketua : H. Sutito, SH, MH

Wkl Ketua : Drs. Mukhtar Zarkasyi

Sekretaris : H. Rofiqul Umam, SH, MH

Wkl. Sekretaris : M. Luthfie Hakim, SH, MH

Anggota : 1. Prof. Dr. Zainuddin Ali

2. Hj. Neng Zubaidah, SH, MH

3. Hj. Siti Marifah, SH, MH

4. Usni Hasanudin, SH, M.Si

5. Ahmad Yani, MH

6. H. Komarudin, SH, M.Hum

9. Komisi Pengkajian dan Penelitian

Ketua : Prof. Dr. Utang Ranuwijaya, MA.

Wkl. Ketua : Prof. Dr. H. Firdaus Nurul Huda

Wkl. Ketua : Dr. Syafii Mufid

Sekretaris : Dr. KH. Cholil Nafis

Wakil Sekretaris : Drs. M. Ziyad, MA

Anggota : 1. Ir. Ridha HR Salamah, M.Si.

2. Drs. Fakhrurrazi Reno Sutan, MA

3. Yusuf Asri, APU

4. Dr. Adnin Armas

5. Buchori, Lc, MA

6. Dr. Fahmi Salim, MA

10. Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama

Ketua : Prof. Dr. H. Masykuri Abdillah, MA

Wkl. Ketua : Drs. H. Manajer Nasution, M.Ag

Wkl. Ketua : Drs. H. Saifullah Maksum

Sekretaris : Dra. Hj. Nilmayetti Yusri, M.Si

Wkl. Sekretaris : Dr. Mafri Amir

Anggota : 1. Dr. Zainudin Daulay

2. Dr. Ahmad Ridho

3. Drs. Makmun Bakri

4. Dra. Arofah, SH., M.Hum

5. Tan Gunawan Arief

6. KH. Al-Faraji

11. Komisi Pembinaan Seni Budaya Islam

Ketua : Chairul Umam

Wkl. Ketua : A. Rahman Yacob, S.Sn, M.Sn

Wkl. Ketua : Hj. Yenny Rahman

Sekretaris : Dr. Zastrow al-Ngatawi

Wkl. Sekretaris : Dr. Edi Sukardi, M.Pd

Anggota : 1. Hj. Eksanti

2. Hj. Ratih Sanggarwati

3. Dr. H. Muhaimin Zein, M.Ag

4. Habiburrahman As-Syirozi

5. Dra. Hj. Sriwahyuningsih (Cici Tegal)

6. Andrea Hirata

12. Komisi Hubungan Luar Negeri Dan Kerjasama Internasional

Ketua : Dr. Saleh Daulay , MA, M.Hum. M.Ag

Wkl. Ketua : Dra. Hj. Machsanah Asnawi, M.Si

Wkl. Ketua : H. Nurul Iman, Lc, MA

Sekretaris : Dr. Nadjematul Faizah

Wkl. Sekretaris : Muhamad Zaitun Rasmin, Lc. MA

Anggota : 1. Dr. H. Nur Samad Kamba

2. Drs. H. Sujono Suzanto

3. Dra. Lena Mariyana Mukti

4. Dr. Mukhtar Aziz, MM

5. Dr. Fisher Zulkarnain

6. Dr. Muhbib Abdul Wahab

LEAVE A REPLY